Formularz zgłoszeniowy

“Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 2020 w świetle projektu ustawy o KZP oraz dobrej praktyki prowadzenia Kasy”

Termin szkolenia


Koszt Szkolenia


Inne ustalenia


Pełna nazwa firmy
Adres Firmy
NIP Firmy
Numer telefonu Firmy
Email Firmowy
Liczba członków kasy
Imie i Nazwisko uczestnika
Stanowisko
Adres email
Numer telefonu uczestnika
Oświadczenie