Formularz zgłoszeniowy

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE KZP W PRAKTYCE

Termin szkolenia


Koszt Szkolenia


Inne ustalenia


Pełna nazwa firmy
Adres Firmy
NIP Firmy
Numer telefonu Firmy
Email Firmowy
Liczba członków kasy
Imie i Nazwisko uczestnika
Stanowisko
Adres email
Numer telefonu uczestnika
Oświadczenie

Wymagane


Dodatkowe


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Casco Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.