REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Szkoleń Stacjonarnych, Szkoleń Zdalnych, oraz Szkoleń e-learningowych, warunki zawierania Umów na realizację Szkoleń, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest Casco Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa 96/98, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000461905, NIP: 5862282602, kapitał zakładowy 447.145.00 zł (dalej zwana Organizatorem).

§2

Definicje

 1. Szkolenia – szkolenia mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej w różnych miastach, zdalnej za pomocą platformy MSTEAMS lub w formie dostępu do Platformy e-learningowej.
 2. Szkolenia Stacjonarne – tradycyjna forma szkolenia oparta na bezpośrednim uczestnictwie Uczestników w szkoleniu, w systemie dziennym, odbywających się w wyznaczonym miejscu.
 3. godzina szkoleniowa 60 min zegarowych;
 4. dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych;
 5. dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 1 dłuższą przerwę (od 30 do 60 min)
 6. Szkolenie e-learningowe – szkolenia udostępniane na Platformie e-leraningowej (z wykorzystaniem systemu do zarządzania uczeniem moodle w formie mieszanej to jest dostępu do plików tekstowych i graficznych pdf, zadań interaktywnych. Zakup Szkoleń e-learningowych jest możliwy poprzez zalogowanie się do platformy i opłacenie wybranego szkolenia. Szkolenia e-learningowe są dostępne dla Uczestnika przez okres 182 dni od momentu przekazania danych dostępowych uczestnikowi szkolenia.
 7. Szkolenia Zdalne – szkolenia prowadzone przez osobę wskazaną przez Organizatora w czasie rzeczywistymi i transmitowane za pomocą kanału internetowego z wykorzystaniem platformy wideokonferencyjnej który umożliwia komunikację głosową oraz wideo z Uczestnikami przebywających w dowolnym miejscu ze sprawnie działającym stałym łączem internetowym.
 8. godzina szkoleniowa 60 min zegarowych;
 9. dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 6 godzin zegarowych, na życzenie klienta może jednak zostać zrealizowany w formacie 8 h zegarowych;
 10. łączny czas trwania Szkolenia Zdalnego podany jest w programie wybranego Szkolenia na stronie: https://szkolenia.casco.pl/szkolenie-online/
 11. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 12. Uczestnik – wyznaczona przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu.
 13. Materiały szkoleniowe – autorskie materiały wspomagające proces szkolenia, wykorzystywane w trakcie jego trwania przez trenerów/wykładowców oraz Uczestników Szkolenia, rozumiane jako instrukcje, pliki pdf – podręczniki, ćwiczenia, nośniki elektroniczne przekazane przez Organizatora Uczestnikom lub w przypadku szkoleń stacjonarnych przekazanych w formie papierowej.
 14. Dzień szkoleniowy – maksymalnie 8 h szkoleniowych (gdzie: 1 godzina szkoleniowa oznacza 60 minut zegarowych).

§3

Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z Serwisu Szkoleń przez Zamawiającego i Uczestnika jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, smartphone) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych, np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox lub Microsoft Edge z możliwością zapisu plików cookies. Organizator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach oraz posiadanie aktywnego konta mailowego.

W przypadku Szkoleń Zdalnych warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, smartphone) z podłączeniem do Internetu (Szybkość pobierania/przesyłania: minimalna 2 Mb/s / 128 kb/s; zalecana 4 Mb/s / 512 kb/s) wraz z jedną z przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox lub Microsoft Edge) wyposażonego w mikrofon lub słuchawki.

§4

Warunki zawierania Umowy

 1. Umowa o wykonanie Szkoleń zawarta na podstawie złożonego przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora.
 2. Organizatorowi za przeprowadzenie Szkolenia przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się w Serwisie Szkoleń oraz na formularzu szkoleń.
 3. Wynagrodzenie za Szkolenie nie obejmuje zakwaterowania i kosztów dojazdu Uczestnika na Szkolenie (chyba, że takie zapisy znajdują się w ofercie danego Szkolenia stacjonarnego lub zostaną ustalone w wyniku indywidualnych uzgodnień między Organizatorem i Zamawiającym).
 4. Wynagrodzenie za Szkolenie Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:
  • pełnoletnie osoby fizyczne, przed Szkoleniem / Szkoleniem Zdalnym – płatność na wskazany numer konta na podstawie otrzymanej faktury proforma;
  • osoby prawne, po Szkoleniu / Szkoleniu zdalnym – na podstawie przesłanej faktury przelewowej;
  • osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne przed dostępem do Platformy e-learningowej – płatność z góry na wskazany numer konta lub za pośrednictwem wskazanego przez Organizatora innego systemu płatności on-line.
 5. Dane podane w zgłoszeniu na Szkolenie są danymi do faktury. Faktury za Szkolenie będą przesyłane w wersji papierowej lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

§5

Zobowiązania Stron

I. Do obowiązków Organizatora należy:

 1. przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego zamówionego Szkolenia w zakresie
  i na zasadach określonych na stronie szkoleń;
 2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia;
 3. przygotowanie programu oraz harmonogramu Szkolenia;
 4. w przypadku Szkoleń Stacjonarnych: zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia (chyba, że Zamawiający zadecyduje inaczej, a Organizator wyrazi zgodę). Zapewnienie pomieszczeń oznacza przygotowanie przestrzeni dla każdego Uczestnika (w zależności od liczebności grup), dostępu do odpowiedniego oświetlenia oraz zachowanie odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza. Uczestnik ma stały dostęp do zaplecza sanitarnego. W zależności od zajęć Uczestnik ma zapewnione krzesło, miejsce przy stoliku. Sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (tablice, flipchart, dodatkowe materiały piśmiennicze);
 5. w przypadku Szkoleń Zdalnych: przekazanie pocztą elektroniczną (na wskazany w zamówieniu adres mailowy) (m.in. link do platformy, datę i czas realizacji usługi, wymagania techniczne) oraz zapewnienie transmisji Szkolenia za pomocą dedykowanej platformy, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów technicznych ze strony Uczestnika opisanych w §3. Dostęp do Platformy Szkoleń Zdalnych
  w przypadku osób prawnych nastąpi po potwierdzeniu realizacji Szkolenia, w przypadku pełnoletnich osób fizycznych po uiszczeniu opłaty za Szkolenie. Uczestnikowi Szkoleń Zdalnych Organizator zapewnia możliwość komunikacji z trenerem/wykładowcą w czasie rzeczywistym Szkolenia – może się z nim komunikować, zadawać pytania i odpowiadać na pytania trenera werbalnie oraz za pomocą czatu będącego częścią składową Platformy Szkoleń Zdalnych;
 6. dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych, w formie elektronicznej lub w formie drukowanej w zależności od rodzaju Szkolenia;
 7. przeprowadzenie oceny Szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów, doboru materiału i metod szkoleniowych, organizacji zaplecza i procesu szkoleniowego oraz pracy trenera/wykładowcy. Ocena jest prowadzona
  w postaci ankiety lub rozmowy telefonicznej z pracownikiem Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swojej oceny oraz ogólnej oceny Szkolenia, w którym uczestniczył;
 8. wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje.
 9. certyfikat Szkoleń Zdalnych będzie wystawiony w formie papierowej i przesłany pocztą na adres wskazany przez Uczestnika;
 10. przygotowanie i przekazanie dostępu do Platformy e-learningowej Uczestnikowi zgodnie z zasadami określonymi w Serwisie Szkoleń.

II. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:

 1. uczestniczyć w Szkoleniu, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i prowadzącego Szkolenie;
 2. w przypadku Szkoleń Zdalnych połączyć się według udostępnionej instrukcji logowania do Platformy Szkoleń Zdalnych w określonym w czasie oraz przestrzegać zasad określonych w Serwisie Szkoleń;
 3. zalogować się w przypadku Platformy e-learningowej przestrzegając zasad określonych w Serwisie Szkoleń;
 4. zapłacić Organizatorowi za Szkolenie Stacjonarne, Szkolenie Zdalne (w tym dostęp do Platformy Szkoleń Zdalnych), Szkolenie e-learningowe (w tym dostęp do Platformy e-learningowej);
 5. Zamawiający będący osobą prawną w razie rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Szkolenia zobowiązany jest pokryć całość kosztów Szkolenia. Organizator może zwolnić z tego obowiązku, jeżeli Zamawiający usprawiedliwi swoją nieobecność. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne nie dające się przewidzieć przypadki losowe. Wyznaczenie innych zajęć (np. przydział pracy, delegacja) lub urlop Uczestnika w trakcie jego trwania nie zalicza się do kategorii nieobecności usprawiedliwionej; Uczestnik dysponujący błędnym dostępem do Platformy e-leraningowej składa Organizatorowi w ciągu 14 dni roboczych rezygnację pisemnie (na adres e-mail: szkolenia@casco.pl), proponując zwrot poniesionego kosztu lub zmianę Szkolenia e-learningowego – w przypadku uruchomienia szkolenia nie ma możliwości rezygnacji ze szkolenia.

III. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej lub innych niezależnych od Organizatora powodów które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu, czy też miejsca, zostanie przesłana Uczestnikowi
w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika, niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi Szkolenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora Szkolenia informacji o zmianie terminu, czy też miejsca Szkolenia.

IV. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego (ściśle określonego w Serwisie Szkoleń lub/i indywidualnym mailingu) wyłączenia Platformy e-learningowej w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, administracyjnych związanych z utrzymaniem i ulepszeniem materiałów edukacyjnych. Organizator dołoży starań, by częstotliwość czasowych wyłączeń była jak najmniej uciążliwa dla Uczestnika.

V. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Szkolenia, jeśli takie było spowodowane brakiem dostępu do infrastruktury technicznej po stronie Zamawiającego opisanej w § 3.

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących realizacji Szkoleń w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie § 1 pkt.2. lub drogą mailową.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego;
  • adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
  • przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
  • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
  • oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§7

Majątkowe Prawa Autorskie

 1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 7 pkt 2.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie Szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.
 6. Szkolenia e-Learningowe udostępnione na Platformie e-learningowej są chronione prawami autorskimi. Wyłączne prawa autorskie przysługują Organizatorowi.
 7. Reprodukowanie, rozpowszechnianie w Internecie (w tym przekazywanie nadanego dostępu do Platformy e-learningowej i dostępu do Platformy Szkoleń Zdalnych osobom trzecim), kopiowanie, nagrywanie, powielanie fragmentów i całości merytoryki Szkoleń, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek inna forma korzystania z materiałów edukacyjnych, wykraczające poza cel edukacyjny, jest zabroniona. Organizator ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie któregokolwiek z elementów w/w zakazu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Szkolenia e-learningowego, jeżeli Uczestnik będzie z nich korzystać w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania mikrofonu Uczestnika w przypadku odbiegającego od przyjętych norm zachowania Uczestnika.

§8

Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

 1. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi co do Szkoleń już rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: szkolenia@casco.pl. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji Usługi Szkoleniowej i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Szkolenie o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec Konsumentów.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Szkoleń.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za wystąpienie po stronie Uczestnika szkód spowodowanych korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze Szkoleń;
  • za utrudnienia w pracy lub niemożności pracy z materiałem edukacyjnym z powodu braku transmisji lub nieprawidłowej transmisji, wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora;
  • w przypadku Szkoleń Zdalnych oraz Szkoleń e-learningowych za nieprawidłowe przygotowanie urządzeń technicznych (komputer, tablet, telefon, smartphone);
  • za awarie urządzeń i systemów wspomagających urządzenia Uczestnika oraz błędne ich przygotowanie oraz konfigurowanie;
  • za nagłe przerwanie Szkolenia Zdalnego z winy dostawcy narzędzia do Platformy Szkoleń Zdalnych.
 7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również
  z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści oraz z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2021

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamawiający będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy o świadczeniu Usług Szkoleniowych w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Casco Sp. z o.o. lub na adres e-mail: szkolenia@casco.pl.

Zamawiający będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Zamawiającemu będącemu osobą fizyczną (Konsumentem) wszystkie otrzymane płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji. Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną (Konsument) nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR ODSTĄPIENIA

………………………….………………..

(miejscowość, data)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Przedsiębiorcy:

Casco Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Dane Konsumenta:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Nr telefonu / adres e-mail ……………………………………………………………………………..……………..………..…….

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy usług szkoleniowych zawartej dnia …………………………….….roku.

………………………………………

podpis Konsumenta